Kế hoạch Tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương (khóa XII)


Kế hoạch Tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương (khóa XII)

  • 28/08/2017 10:08
  • Thông báo

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 28/6/2017 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 47-KH/ĐUK, ngày 03/7/2017 của Đảng ủy Khối về tổ chức, học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ GTVT ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện trong toàn Đảng bộ Trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp đảng bộ bộ phận và cấp ủy các chi bộ đảng trực thuộc chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên; tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

- Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ; đồng thời là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

2. Yêu cầu

- Cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn; xác định trách nhiệm triển khai thực hiện. Các cấp uỷ chi bộ tổ chức học tập, quán triệt phù hợp về hình thức và nội dung đối với từng đơn vị, phòng, ban, khoa, trung tâm và các cá nhân trong toàn Trường; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành ở từn tập thể trong quá trình triển khai thực hiện.

- Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức; kết hợp nghe, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự tìm hiểu. Khuyến khích các hình thức tổ chức đa dạng, sinh động, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, quán triệt Nghị quyết phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Trường.

- Thảo luận xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động theo đúng quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị Trung ương lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); gắn với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP

  1. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt

1.1. Tập trung vào những nội dung, quan điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) gồm:

- Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”;

- Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”;

- Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”;

1.2. Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

2. Đối tượng và phương thức học tập, quán triệt

- Các cấp uỷ chi bộ đảng trực thuộc và đảng bộ bộ phận xây dựng kế hoạch và triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trong chi bộ với những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng.

- Đối với các cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên ở đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc đảng bộ Trường học tập trên lớp trong 1/2 ngày.

3. Tài liệu học tập

- “Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

- Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội

- Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

4. Viết thu hoạch cá nhân

- Cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên tham gia lớp nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp uỷ đảng triệu tập phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp. Chú trọng kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở các tập thể trong Nhà trường và trách nhiệm cụ thể của các nhân.

III. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHOÁ XII)

1. Đảng bộ bộ phận và các chi bộ đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết; đồng thời phải bám sát thực tiễn của cơ sở, khẩn trương triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

2. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cần được ưu tiên và tiến hành xây dựng, thảo luận, quán triệt, hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.

IV. KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1. Lớp đảng viên ở Đảng bộ Trường

1.1. Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, công nhân viên trong toàn Trường ở cả 3 cơ sở đào tạo, mời lãnh đạo chủ chốt các đoàn thể các đơn vị trong Trường (không phải là đảng viên tham dự).

1.2. Thời gian và nội dung học tập

 - Thời gian: 1/2 ngày:

+ Cơ sở Hà Nội: Sáng ngày 01/9/2017;

+ Cơ sở Đào tạo Vĩnh Phúc sẽ có lịch thông báo sau;

+ Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên sẽ có lịch thông báo sau.

- Nội dung quán triệt: Các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị quyết số 12-NQ/TW, Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và chương trình hành động của Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

2. Báo cáo viên và các điều kiện khác

2.1. Báo cáo viên

- Đảng ủy Trường mời báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục lý luận và triển khai Nghị quyết của Đảng, am hiểu về nội dung của Nghị quyết.

2.2. Các điều kiện khác

- Tài liệu cung cấp cho người học, cấp ủy tổ chức kiểm tra, đánh giá việc viết thu hoạch của đảng viên; đưa vào nội dung đánh giá thi đua hàng năm.

3. Viết thu hoạch cá nhân

- Sau khi kết thúc Hội nghị các đảng viên tham dự học đều phải viết bản thu hoạch cá nhân. Nội dung bản thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ và thách thức, mục tiêu, giải pháp, đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở Nhà trường và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Các bài thu hoạch nộp về Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường (thông qua Văn phòng Đảng ủy Trường) để tổng hợp, báo cáo thường trực Đảng ủy Trường và báo cáo Đảng uỷ Khối.

V. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Về phổ biến, tuyên truyền

- Đảng Bộ Nhà trường chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khoá XII) trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trên website, đài phát thanh Nhà trường; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện bằng các hình thức đa dạng, phù hợp…

2. Kiểm tra, giám sát

- Các cấp uỷ chi bộ và đảng bộ bộ phận chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra,  giám sát việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để đảm bảo nắm chắc tình hình, đôn đốc, uốn nắn kịp thời; sau đợt tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết báo cáo cấp trên.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng uỷ Trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với thực hiện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ  đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tập hợp kết quả báo cáo về Đảng uỷ Khối.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường chủ trì kết hợp với Văn phòng Đảng uỷ, các ban Đảng uỷ Trường tham mưu việc tổ chức hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch trong toàn Đảng bộ, có trách nhiệm theo dõi, giám sát và thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về tình hình, kết quả triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết./.

Tin liên quan