Kế hoạch Tổ chức tọa đàm giữa sinh viên ngành Máy xây dựng với Doanh nghiệp về cơ hội việc làm