Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI (2016 - 2017)