Thông báo rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường