Thông báo tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018 (bổ sung)