Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á năm 2019 (AMFUF 2019)