Ban Giám hiệu


Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghệ GTVT


Hiệu trưởng: PGS.TS Đào Văn Đông


Phó hiệu trưởng: TS.Vũ Ngọc Khiêm

Phó hiệu trưởng: TS. Nguyễn Hoàng Long
Phó hiệu trưởng: PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm Phó hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long