Lịch công tác tuần 12 năm 2020 (từ 16/3/2020 đến 22/3/2020)


Lịch công tác tuần 12 năm 2020 (từ 16/3/2020 đến 22/3/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 12 THEO NĂM 2020
TUẦN 33 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
16/3

Sáng

 Giảng viên và sinh viên tiếp tục giảng dạy và học tập trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

 

Chiều
13h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Công trình 1 nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: BCH ĐBBP Khoa Công trình, Đ/c Vương Văn Sơn (BCH Đảng bộ Trường)
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 CSĐT Vĩnh Phúc.
Bí thư chi bộ

Thứ Ba
17/3

Sáng
8h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Thanh tra giáo dục và Đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.
Bí thư chi bộ

Chiều
13h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Công trình 2 nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường, BCH ĐBBP Khoa Công trình.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.
Bí thư chi bộ
Thứ Tư
18/3

Sáng

 

 

Chiều
13h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Công trình 3 nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường, BCH ĐBBP Khoa Công trình.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.

Bí thư chi bộ

Chiều
14h00
Nội dung: Đại hội Chi bộ Khoa Đào tạo tại chức nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
Bí thư chi bộ

Thứ Năm
19/3

Sáng
7h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế Vận tải nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Hội trường tầng 4 thư viện.
Bí thư chi bộ
Chiều
13h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Công trình 5 nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường, BCH ĐBBP Khoa Công trình.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.

Bí thư chi bộ
Chiều
14h00

 
Nội dung: Đại hội Chi bộ Hành chính – Quản trị nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư chi bộ

Thứ Sáu
20/3

Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Công nghệ thông tin – Thư viện nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Hội trường tầng 4 thư viện.

Bí thư chi bộ
Sáng
8h00
Nội dung: Đại hội Chi bộ Công trình 4 nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường, BCH ĐBBP Khoa Công trình.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.
Bí thư chi bộ
Sáng
9h30
Nội dung: Đại hội Chi bộ KHCN - HTQT nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
Bí thư chi bộ

Chiều
14h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư chi bộ
Chiều
14h00
Nội dung: Đại hội Chi bộ Đoàn thể & XDCB nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 thư viện.
Bí thư chi bộ
Chiều
14h30
Nội dung: Đại hội Chi bộ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
Bí thư chi bộ
Chiều
14h00

(mới)
Nội dung: Đại hội Chi bộ Sinh viên Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: BCH ĐBBP Cơ sở đào tạo Thái Nguyên, Đ/c Lê Thành Long (Phó GĐ CSĐT Thái Nguyên).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 CSĐT Thái Nguyên.
Bí thư chi bộ

Thứ Bảy
21/3

Sáng
7h30

(mới)

Nội dung: Đại hội Chi bộ Giảng dạy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 CSĐT Thái Nguyên.

Bí thư chi bộ

Sáng
​7h30

(mới)
Nội dung: Đại hội Chi bộ Văn phòng Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 CSĐT Thái Nguyên.
Bí thư chi bộ

Chiều
13h30

(mới)

Nội dung: Đại hội Đảng bộ bộ phận Cơ sở đào tạo Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Thái Nguyên.

Bí thư Đảng bộ bộ phận

Chủ Nhật
22/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Bí thư cấp ủy thực hiện các nội dung phòng dịch khi chuẩn bị và tổ chức đại hội theo Hướng dẫn đã ban hành.