KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tin tức - Sự kiện

Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên trường Đại học công nghệ GTVT hưởng ứng ngày...
Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên trường Đại học công nghệ GTVT hưởng ứng ngày...

Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên trường Đại học công nghệ GTVT hưởng ứng ngày tôn vinh Hiến pháp và pháp luật 9/11/2017

Nghiệm thu đề cương nghiên cứu khoa học cấp trường của Giảng viên Khoa Lý luận chính trị
Nghiệm thu đề cương nghiên cứu khoa học cấp trường của Giảng viên Khoa Lý luận chính trị

Căn cứ theo Quyết định số 4197/QĐ-ĐHCNGTVT, ngày 13/10/2017 về thành lập các Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Trường để xét duyệt đề cương đề tài NCKH của Giảng viên và Sinh viên năm học...

THÔNG BÁO

Quy chế về tổ chức thi và kiểm tra đánh gia trong kỳ thi kết thúc học phần
Quy chế về tổ chức thi và kiểm tra đánh gia trong...

Quy chế về tổ chức thi và kiểm tra đánh gia trong kỳ thi kết thúc học phần

Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Khoa Lý luận chính trị
Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc...

Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Khoa Lý luận chính trị

Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức hàng năm
Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức...

Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức hàng năm

Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở đào tạo Hà Nội
Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở...

Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở đào tạo Hà Nội

Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động năm 2015
Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động...

Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động năm 2015

Thư viện ảnh