KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tin tức - Sự kiện

MỘT SỐ LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ DÀNH CHO PHỤ NỮ VIỆT NAM NHÂN NGÀY MÙNG 8 THÁNG 3
MỘT SỐ LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ DÀNH CHO PHỤ NỮ VIỆT NAM NHÂN NGÀY MÙNG 8 THÁNG 3

Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến phụ nữ Việt Nam và vấn đề giải phóng phụ nữ, giáo dục phụ nữ, làm thế nào để giúp phụ nữ bình đẳng, phát triển tiến bộ. Người đã nhìn nhận, đánh...

Nghiệm thu sách bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nghiệm thu sách bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 10/10/2018 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nghiệm thu cấp trường

THÔNG TIN CHUYÊN MÔN

THÔNG BÁO

Quy chế về tổ chức thi và kiểm tra đánh gia trong kỳ thi kết thúc học phần
Quy chế về tổ chức thi và kiểm tra đánh gia trong...

Quy chế về tổ chức thi và kiểm tra đánh gia trong kỳ thi kết thúc học phần

Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Khoa Lý luận chính trị
Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc...

Kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Khoa Lý luận chính trị

Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức hàng năm
Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức...

Thông báo Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy kiêm chức hàng năm

Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở đào tạo Hà Nội
Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở...

Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV cơ sở đào tạo Hà Nội

Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động năm 2015
Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động...

Kết quả phân loại công chức, viên chức, lao động năm 2015

Thư viện ảnh