Thông báo

Thông báo

 • Thông báo triệu tập lớp Đảng viên mới
  Thông báo triệu tập lớp Đảng viên mới
 • Thông báo về việc mở lớp học tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam
  Thông báo về việc mở lớp học tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Kế hoạch nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ khóa X
  Kế hoạch nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ khóa X
 • Thông báo về việc nghỉ và học bù nhân dịp 30/4 và 1/5
  Thông báo về việc nghỉ và học bù nhân dịp 30/4 và 1/5
 • Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng GTVT chính thức hoạt động
  Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng GTVT chính thức hoạt động
 • Kế hoạch tổ chức Hội nghị KHCN năm 2008.
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị KHCN năm 2008.